Wizyta aplikantów w Poczdamie

 

 

W dniu 19 czerwca 2017 roku grupa aplikantów Izby Notarialnej w Poznaniu udała się na zaproszenie naszych brandenburskich przyjaciół do Poczdamu. Aplikantom towarzyszyli Wojciech Kwarciński i Sławomir Łakomy. W Poczdamie delegacja spotkała się z ciepłym przyjęciem władz partnerskiej Izby Notarialnej. Spotkaniu ze strony niemieckiej przewodniczył wiceprezes Izby notariusz Peter Arntz wraz z dyrektorką Izby Karin Bencze. Obecni byli brandenburscy asesorzy notarialni. W pomieszczeniach Izby przedstawiono naszym aplikantom drogę do zawodu notariusza w Niemczech i scharakteryzowano zasady, na których opiera się niemiecki notariat. Następnie aplikanci udali się do dwóch kancelarii notarialnych, w których zapoznali się z zasadami biurowości i działania niemieckich notariuszy. Aplikanci zadawali wiele pytań dotyczących dokonywania czynności notarialnych w Niemczech. Niemieccy notariusze chętnie udzielali odpowiedzi. Nie zabrakło czasu na wspólny poczęstunek i krótkie zwiedzanie miasta z okien mikrobusu. Izba Notarialna w Poznaniu i Brandenburska Izba Notarialna żyją od dawna w przyjaźni, a opisany wyjazd jest przykładem konkretnej współpracy i wymiany doświadczeń.

Dziękuję wszystkich uczestnikom wyjazdu za zaangażowanie, a Władzom partnerskich Izb za organizację spotkania.

Sławomir Łakomy

 

Komentarz (0) Odsłony: 9766

Egzamin wstępny na aplikację - składanie wniosków

Szanowni Państwo, kandydaci na aplikację notarialną,

informujemy, że wnioski o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną wraz z załącznikami wymienionymi w ogłoszeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2017 r. można składać do dnia 16 sierpnia 2017 r. w siedzibie Izby Notarialnej w Poznaniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 lub wysłać pocztą na adres: Izba Notarialna w Poznaniu, ul. Piękna 41, 60-589 Poznań (liczy się data nadania).

Jednocześnie zawiadamiamy, że w dniu 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) biuro Izby Notarialnej w Poznaniu będzie nieczynne.

Komentarz (0) Odsłony: 10254

Egzamin notarialny 2017 - ogłoszenie Przewodniczącego Komisji

 

Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu dotyczące przeprowadzenia egzaminu notarialnego w 2017 r. w Poznaniu

 

 

 

Na podstawie § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z  19 września  2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzenia egzaminu wstępnego i notarialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1621)  informuję, że do dnia 15 sierpnia 2017 r. włącznie, zdający egzamin przed Komisją Egzaminacyjną do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu, składa Przewodniczącemu tej Komisji lub jego Zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań z każdej części egzaminu notarialnego w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. W przypadku wyboru rozwiązania zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego zdający składa także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego, zawierające deklarację, że znane są mu zagrożenia, o których mowa w § 21 ust. 4 i 5 powołanego rozporządzenia, tj.:

 

a) ryzyko związane z użyciem własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania, powodujące brak możliwości rozwiązania zadania z drugiej i trzeciej części egzaminu przy użyciu własnego sprzętu komputerowego; w przypadku tym istnieje możliwość przystąpienia do rozwiązywania zadania w formie odręcznej, jednakże czas trwania tej części egzaminu notarialnego, nie ulega odpowiedniemu przedłużeniu;

b) możliwość wystąpienia w trakcie egzaminu notarialnego jakichkolwiek okoliczności wyłączających możliwość korzystania z własnego sprzętu komputerowego, powodujących konieczność sporządzenia rozwiązania zadania w formie odręcznej; w przypadku tym czas trwania tej części egzaminu notarialnego, nie ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

 

Niezłożenie tego oświadczenia oznacza wybór formy odręcznej rozwiązywania zadań podczas egzaminu notarialnego. 

 

 Poniżej zawarte są przykładowe treści:

 

 

-       informacji o wyborze sposobu rozwiązania zadań z  każdej części egzaminu notarialnego;

 

-       oświadczenia o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego podczas egzaminu notarialnego.   

 

 Jednocześnie informuję, że minimalne wymagania techniczne, jakie powinien spełniać komputer zdającego dla poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej, są następujące:

 

 

-       procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;

 

-       512 MB pamięci RAM (zalecane 1024 MB);

 

-       system operacyjny (32/64-bit) Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

 

-       zainstalowany program Microsoft. NET Framework 3.5 SP 1;

 

-       100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;

 

-       wolny port USB;

 

-       konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera;

 

-       odinstalowany program antywirusowy;

 

-       wyłączony wygaszacz ekranu;

 

-       opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja”/„wysoka wydajność”;

 

-       zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;

 

-       wyłączone aktualizacje automatyczne;

 

Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.

Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.

Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.

 

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce „zawodowe egzaminy prawnicze”, została  udostępniona wersja demonstracyjna przygotowywanej aplikacji komputerowej, zatem każda osoba, która zamierza zdawać egzamin używając sprzętu komputerowego, ma możliwość „przetestowania” własnego sprzętu, co pozwoli ocenić, czy sprzęt spełnia wyżej opisane kryteria. Zdający, którzy będą korzystali z komputerów, przed rozpoczęciem każdego dnia egzaminu  otrzymają od Komisji Egzaminacyjnej – dostarczone przez Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z pozostałymi materiałami egzaminacyjnymi – nośniki pamięci (pendrive), na których będzie nagrana aplikacja komputerowa, która:

 

 

- zablokuje zawartość komputerów;

 

- zawiera edytor tekstu, umożliwiający pisanie zadań.

 

 

 

INFORMACJA O SPOSOBIE ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ

 

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI WARUNKÓW ZWIĄZANYCH Z UŻYCIEM WŁASNEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

 

 

Komentarz (0) Odsłony: 10579

WYKŁAD DLA SENIORÓW

W dniu 12 maja 2017 roku na zaproszenie Akademii Trzeciego Wieku notariusz Sławomir Łakomy udał się do budynku Collegium Da Vinci w Poznaniu, gdzie przedstawił temat: „Testamenty notarialne”. Słuchaczami byli licznie przybyli seniorzy. Przybliżono im podstawowe zasady polskiego prawa spadkowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ostatnim miejscem zwykłego pobytu spadkodawcy i możliwości wyboru prawa przez testatora, co dotyczyć może w szczególności dzieci i wnuków uczestników zajęć (tych, które przebywają na stałe poza granicami kraju). Poza testamentem notarialnym omówiono także inne testamenty i czynności z zakresu prawa spadkowego (np. umowy o zrzeczenie się dziedziczenia i zagadnienie odrzucenia spadku). W wystąpieniu Sławomir Łakomy nawiązał do czynności prawnych, które mają na celu zadysponowanie majątkiem przed śmiercią (darowizna, dożywocie). Omówiono zasady wydziedziczenia i wskazano na potrzebę zastanowienia się w prawie każdej rodzinie nad instytucją zachowku. Słuchacze Akademii Trzeciego Wieku zadawali liczne pytania. Wyrazili wdzięczność wobec samorządu notarialnego za podjęcie współpracy ze środowiskami seniorów w sprawach związanych z problemami, które są im bardzo bliskie.

Komentarz (0) Odsłony: 9593

Przedsięwzięcia europejskiego notariatu związane z digitalizacją

Izba Notarialna w Poznaniu aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach europejskiego notariatu związanych z digitalizacją. Szczególnie ważna jest w tym zakresie współpraca z notariatem niemieckim, a w szczególności z partnerską Izbą Notarialną w Poczdamie i z zaprzyjaźnioną Izbą Notarialną w Dreźnie.

Nasza Izba  jest "ambasadorem polskiego notariatu" w kontaktach z notariatem niemieckim.
W dniach 15 - 17 września 2016 roku współorganizowaliśmy 6. Seminarium polsko - niemieckie w Gnieźnie, którego tematyka dotyczyła spraw związanych z digitalizacją pracy notariusza oraz rolą notariusza w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i zapobiegania terroryzmowi. Seminarium otwierał Prezes RIN w Poznaniu Tadeusz Paetz. Moderatorem był dr Andrzej Rataj, a wykłady ze strony środowiska naszej Izby wygłosili dr Wojciech Kwarciński i Sławomir Łakomy. Seminarium to zostało bardzo wysoko ocenione przez jego uczestników i zaproszonych gości. Warto zauważyć, że było finansowane ze środków Krajowej Rady Notarialnej przy wsparciu PZU S.A. Na otwarciu Seminarium był Prymas Polski i Prezydent Gniezna.

Tematyka digitalizacyjna zdominowała również 6. Drezdeńskie Forum Prawa Notarialnego, które odbyło się w dniu 27 stycznia 2017 roku w Dreźnie. Podczas tego spotkania naszą Izbę reprezentował Sławomir Łakomy. Niemieccy notariusze zajmowali się przede wszystkim budową elektronicznego archiwum aktów notarialnych przy Federalnej Izbie Notarialnej w Berlinie, a także omawiali projekty zmian w zakresie programów informatycznych do obsługi kancelarii notarialnych, jak również prognozowali kierunki, w których postępować będzie digitalizacyjna ewolucja w notariacie.

Sławomir Łakomy, członek RIN w Poznaniu

1

Drezno - stół prezydialny

2

Gniezno - stół prezydialny

3

Gniezno - wykład

 

 

 

 

Komentarz (0) Odsłony: 9815