Egzamin notarialny 2023

Informacje organizacyjne – egzamin notarialny 2023

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczam informacje organizacyjne dotyczące egzaminu notarialnego zdawanego przed Komisjami Egzaminacyjnymi do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu:

1. Zdający zostali podzieleni na dwie grupy. Przed Komisją Egzaminacyjną nr 1 zdawać będą kandydaci z nazwiskami rozpoczynającymi się na litery od A do L, natomiast przed Komisją Egzaminacyjną nr 2 zdawać będą kandydaci z nazwiskami rozpoczynającymi się na litery od Ł do Z.

2. Egzamin notarialny odbędzie się w dniach 5, 6, 7 września 2023 roku na terenie STADION POZNAŃ, ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań, w następujących salach:

– Zdający przed Komisją Egzaminacyjną nr 1 – Sala Platinum III (III piętro, winda), wejście od ulicy Bułgarskiej, wjazd od ulicy Bułgarskiej przy Lokomotywie,

– Zdający przed Komisją Egzaminacyjną nr 2 – Klub Muzyczny B17 (parter), wejście od ulicy Bułgarskiej, wjazd od ulicy Bułgarskiej przy Lokomotywie.

Parking na terenie Stadionu dla zdających w dniach egzaminu jest bezpłatny.

3. Każdego dnia egzamin będzie rozpoczynał się o godzinie 10:00, natomiast rejestracja kandydatów odbywać się będzie każdego dnia w godz. 9:00 – 9:45.

Nieobecność kandydata podczas egzaminu oraz stawienie się na egzamin po jego rozpoczęciu, bez względu na przyczynę, uważa się za odstąpienie od udziału w egzaminie.

4. Nadto informuję, że zgodnie z art. 74d § 4 ustawy Prawo o notariacie, podczas egzaminu notarialnego zdający nie może posiadać przy sobie żadnych urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji, np. telefonu komórkowego, tabletu, smartfona, i-poda, itp., a komisja nie zapewnia przechowania tych przedmiotów. W przypadku wniesienia na salę egzaminacyjną tego typu urządzenia, obowiązek ich zdeponowania na czas trwania egzaminu obciąża zdającego, który ponosi ryzyko ich utraty lub uszkodzenia.

5. Podczas rozwiązywania zadań w trakcie egzaminu notarialnego, zdający może korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa (art. 74d § 5 ustawy Prawo o notariacie), przy czym dozwolone materiały (w formie papierowej) może przynieść na egzamin we własnym zakresie. Komisja Egzaminacyjna nie ma obowiązku zapewnienia zdającym tych materiałów.

Zasadniczym sposobem korzystania z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa są materiały przyniesione przez zdających, zaś korzystanie z systemów informacji prawnej, które znajdować się będą na sali egzaminacyjnej, stanowi jedynie źródło uzupełniające.

6. W trakcie egzaminu zalecane jest posiadanie przez zdających zegarka pozbawionego funkcji przekazu lub odbioru informacji, który niezależnie od zegara znajdującego się na sali egzaminacyjnej, umożliwi bieżącą kontrolę czasu, jaki pozostał do zakończenia rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej

Sędzia Tomasz Sroka

Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej

Uprzejmie informuję, że do dnia 15 sierpnia 2023 r. zdający egzamin notarialny przed Komisją Egzaminacyjną do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu składają pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań egzaminacyjnych w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. W przypadku wyboru rozwiązania zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego zdający składa także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego, zawierające deklarację, że znane są mu zagrożenia związane z użyciem tego sprzętu, a mianowicie:

– ryzyko związane z użyciem własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania, powodujące brak możliwości rozwiązania zadania w trakcie egzaminu notarialnego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego; w przypadku tym istnieje możliwość przystąpienia do rozwiązywania zadania w formie odręcznej, jednakże czas trwania tej części egzaminu notarialnego nie ulega odpowiedniemu przedłużeniu;

– możliwość wystąpienia w trakcie egzaminu notarialnego jakichkolwiek okoliczności wyłączających możliwość korzystania z własnego sprzętu komputerowego, powodujących konieczność sporządzenia rozwiązania zadania w formie odręcznej; w przypadku tym czas trwania tej części egzaminu notarialnego nie ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

Niezłożenie tego oświadczenia w terminie oznacza wybór formy odręcznej rozwiązywania zadań. Formularze wspomnianych dokumentów dostępne są na stronie w zakładce Aplikacja notarialna – Egzamin notarialny 2023.
Osoby, które wybiorą rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przy użyciu sprzętu komputerowego, będą zobowiązane do zapewnienia sprzętu we własnym zakresie. Zdający, którzy będą korzystali z komputerów, bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminu będą otrzymywać nośnik pamięci (pendrive), na którym będzie nagrana aplikacja komputerowa blokująca zawartość komputerów, zawierająca edytor tekstu i pozwalająca na pisanie prac. Nośniki te zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości. Na każdy dzień egzaminu zdający otrzyma osobny nośnik pamięci.
Rozpoczynając pisanie pracy przy użyciu aplikacji komputerowej zdający będą wpisywali numer kodu znajdujący się w wylosowanej wcześniej kopercie. Kopertę tę, z numerem kodu, zdający będą losować każdego dnia i umieszczać w niej swoje dane personalne – czytelnie wpisane imię i nazwisko oraz imiona rodziców.
Dane te, zawarte w zaklejonych kopertach, będą rozkodowane przez Komisję egzaminacyjną dopiero po sprawdzeniu wszystkich prac egzaminacyjnych i po wystawieniu ocen. Po zakończeniu pisania pracy egzaminacyjnej przy użyciu sprzętu komputerowego praca będzie automatycznie zapisywana w formacie PDF. Zdający będą drukować swoje prace z nośników pamięci, a następnie będą je oddawać Komisji egzaminacyjnej zarówno w formie wydruku papierowego jak i w formie elektronicznej – zapisane na nośniku pamięci. Po egzaminie nośniki pamięci, zawierające elektroniczną wersję rozwiązania, będą przechowywane w tzw. bezpiecznej kopercie, w sposób uniemożliwiający dokonanie jakiejkolwiek ingerencji w ich zawartość. Do wydrukowania prac będą wykorzystane drukarki podłączone do stanowisk komputerowych znajdujących się na salach egzaminacyjnych.
Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl, w zakładce „zawodowe egzaminy prawnicze” https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-notarialny-w-2023-r została udostępniona wersja testowa przygotowanej aplikacji komputerowej, zatem każda osoba, która zamierza zdawać egzamin używając własnego sprzętu komputerowego, ma możliwość „przetestowania” go, co pozwoli ocenić, czy sprzęt spełnia niżej opisane kryteria.
Aplikacja jest udostępniona w wersji demonstracyjnej i ze względów bezpieczeństwa posiada wyłączone zabezpieczenia oraz funkcję zapisu pracy.
Zabronione jest debugowanie, dekompilowanie i jakakolwiek ingerencja w kod programu.
Minimalne wymagania*, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji:
• procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
• 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);
• system operacyjny: Windows 10;
• zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1[1];
• 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
• wolny port USB;
• konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera[2];
odinstalowany program antywirusowy (za wyjątkiem Windows Defender’a);
• wyłączony wygaszacz ekranu;
• opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” /„wysoka wydajność”[3];
• zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
• wyłączone aktualizacje automatyczne;
• wyłączone karty sieciowe LAN i wi-fi.

Informacja dla zdających odnośnie do czynności, jakie są wymagane przed przystąpieniem do egzaminu:
• wymagane jest odinstalowanie przez zdających – przed przystąpieniem do egzaminu – oprogramowania antywirusowego (za wyjątkiem Windows Defender’a) na sprzęcie komputerowym, z którego będą korzystali podczas egzaminu;
• wymagane jest, by zdający 2 dni przed egzaminem wyłączyli karty sieciowe oraz wi-fi na sprzęcie komputerowym, z którego będą korzystali podczas egzaminu i nie włączali ich do czasu zakończenia egzaminu w dniu 7 września 2023 r.;
• wymagane jest, by zdający ok. 2 – 3 dni przed egzaminem (tak, by w razie problemów z działaniem Aplikacji możliwe było skorzystanie z pomocy informatyka) przetestowali wersję DEMO AZEP na sprzęcie komputerowym, z którego będą korzystali podczas egzaminu.

Informacja dla zdających odnośnie do czynności, jakie są wymagane po rozpoczęciu egzaminu:
• zdający ma obowiązek przeprowadzić test działania aplikacji AZEP w pełnej wersji na swoim komputerze;
• test ma polegać na sprawdzeniu, czy rezultat prac prawidłowo zapisuje się na pendrive. W tym celu należy:

1. uruchomić aplikację, następnie w polu „WPISZ KOD Z KOPERTY” należy wprowadzić dla celów testowych: „TEST”;

2. przez około 2 minuty należy wprowadzać niezależny tekst; 

3. wybieramy „KONIEC” i potwierdzamy zakończenie egzaminu testowego;

4. weryfikujemy zapisaną pracę, która powinna znajdować się katalogu AZEP na pendrive. W katalogu wyszukujemy plik z rozszerzeniem .pdf.

• kryteria powodzenia/niepowodzenia testu:

a. negatywny wynik – plik w formacie pdf nie istnieje albo istnieje, ale nie zawiera treści wprowadzonej podczas testu;

b. pozytywny wynik – plik w formacie pdf istnieje i zawiera treść wprowadzoną podczas testu;

• w przypadku negatywnego wyniku testu zdający ma obowiązek zgłosić to Przewodniczącemu Komisji. W razie braku dostępu do innego prawidłowo skonfigurowanego komputera zdający winien przystąpić do rozwiązywania zadania odręcznie;

• w przypadku pozytywnego wyniku testu zdający oczekuje na dalsze instrukcje od Przewodniczącego Komisji.

Informacja dla zdających po przeprowadzeniu egzaminu w danym dniu:
• wymagane jest, aby po przeprowadzeniu egzaminu komputer pozostał w takim samym stanie, w jakim był w pierwszym dniu egzaminu (wyłączone karty sieciowe oraz wi-fi);
• niezastosowanie się do wymagań może spowodować, że w kolejnych dniach aplikacja AZEP może działać nieprawidłowo;
• w kolejnych dniach nie przewiduje się testów działania aplikacji AZEP przed rozpoczęciem egzaminu.
Uwagi:
• Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.
• Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.
• Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.

*Minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy których aplikacja pracuje prawidłowo. Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugeruje się odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.
W celu rozpoczęcia testowania „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych” należy:
• Pobrać plik DEMO.zip
• Rozpakować plik DEMO.zip na dysku lokalnym komputera
• Uruchomić plik START.exe z katalogu AZEP


[1] Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany jako składnik systemu Windows 7.
W przypadku nowszych systemów takich jak: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 środowisko .NET instaluje się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji opartej o ww. środowisko.
Uruchomienie wersji DEMO świadczy o zainstalowaniu właściwej wersji środowiska.NET.
[2] Aby sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username% i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis „Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy”.
[3] Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku bezczynności nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu.

Informacje uzupełniające
Zdający, którzy wybiorą możliwość rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego winni przynieść sprzęt na egzamin we własnym zakresie. Przygotowanie sprzętu komputerowego – zgodnie z parametrami, które zostały podane również na stronie www.ms.gov.pl – jest obowiązkiem osób, które zadeklarowały taką formę rozwiązywania zadań.
Jednocześnie informuję, że z treści art. 74d § 5 ustawy prawo o notariacie wynika uprawnienie zdających do korzystania w trakcie egzaminu notarialnego z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa. Z wymienionego przepisu w żadnym razie nie wynika obowiązek Komisji egzaminacyjnej do zapewnienia zdającym tych materiałów. Zdający powinni przynieść je we własnym zakresie i tylko w dopuszczalnych, wskazanych przepisem ramach. Komisja Egzaminacyjna dopuszcza możliwość wniesienia na sale materiałów skserowanych, przygotowanych wyłącznie do użytku własnego.
Informuję także, że zdający będą mogli skorzystać ze stanowiska komputerowego zawierającego system informacji prawnej. Średnio jedno stanowisko komputerowe z systemem informacji prawnej zostanie zapewnione na pięć osób zdających. Do stanowiska komputerowego z tym systemem będzie podłączona drukarka. Drukarki będą także wykorzystane do drukowania prac egzaminacyjnych osób rozwiązujących zadania przy użyciu komputera.
Pragnę podkreślić, że podczas egzaminu, głównym sposobem korzystania z tekstów aktów prawnych komentarzy i orzecznictwa jest wykorzystywanie materiałów przyniesionych przez osoby zdające, zaś korzystanie z systemu informacji prawnej należy traktować jedynie jako źródło uzupełniające.
Dodatkowo informuję, że dla każdego zdającego, każdego dnia egzaminu, będzie przygotowana butelka wody mineralnej oraz kanapka.

Sędzia Tomasz Sroka 

Znajdź notariusza

Wpisz imię, nazwisko, miasto lub nazwę ulicy:

Notariusz najbliżej Ciebie