Komunikaty dla aplikantów

Informacja dotycząca przebiegu kolokwium

Informacja dotycząca przebiegu kolokwium, o którym mowa w art. 71 § 12 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, które odbędzie się w dniu 14 maja 2022 roku, przeprowadzonego na podstawie uchwały Rady Izby Notarialnej w Poznaniu z dnia 16 marca 2022 roku numer 31/043/2022

 
1. Kolokwium rozpoczyna się 14 maja 2022 roku o godzinie 10.00 i trwa 8 godzin.
2. Kolokwium odbędzie się w auli IV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.
3. Zadania zdający Kolokwium rozwiązuje na komputerze dostarczonym przez Radę Izby Notarialnej w Poznaniu w programie informatycznym przeznaczonym do pisania tekstów. Przed zakończeniem Kolokwium zdający swoją pracę zapisuje na dostarczonym przez Radę pendrivie i przekazuje Komisji.
4. W trakcie trwania Kolokwium zdający otrzymuje posiłek i napoje.
5. W trakcie trwania Kolokwium zdający ma zapewniony dostęp do elektronicznego systemu informacji o przepisach prawnych.
6. W trakcie kolokwium aplikant nie może posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji. Aplikant może korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa.

Informacja dotycząca przebiegu kolokwium, o którym mowa w art. 71 § 12 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie w dniu 14 maja 2022 roku, przeprowadzonego na podstawie uchwały Rady Izby Notarialnej w Poznaniu z dnia 16 marca 2022 roku numer 31/041/2022

1. Kolokwium rozpoczyna się 14 maja 2022 roku o godzinie 10.00 i trwa 8 godzin.
2. Czas trwania Kolokwium podlega wydłużeniu o 2 godziny w stosunku do czasu wskazanego w ust. 1 w przypadku aplikanta będącego osobą niepełnosprawną, który wraz z deklaracją przystąpienia do Kolokwium złoży:
1) kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076 i 1925) w okresie przeprowadzania egzaminu;
2) zaświadczenie lekarskie stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w dokonywaniu w toku Kolokwium czynności technicznych, takich jak:
a) odczytywanie tekstu,
b) zapisywanie rozwiązań zadań
– wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności.
3. Zdający Kolokwium zadania rozwiązuje na komputerze dostarczonym przez Radę Izby Notarialnej w Poznaniu w programie informatycznym przeznaczonym do pisania tekstów. Przed zakończeniem Kolokwium zdający swoją pracę zapisuje na dostarczonym przez Radę pendrivie i przekazuje Komisji.
4. W trakcie trwania Kolokwium zdający otrzymuje posiłek i napoje.
5. W trakcie trwania Kolokwium zdający ma zapewniony dostęp do elektronicznego systemu informacji o przepisach prawnych.
6. W trakcie kolokwium aplikant nie może posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji. Aplikant może korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa.

Uchwała Nr 31/041/2022 Rady Izby Notarialnej w Poznaniu z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie w sprawie wyznaczenia terminu kolokwium, o którym mowa w art. 71 § 12 ustawy Prawo o notariacie

Uchwała Nr 31/041/2022 Rady Izby Notarialnej w Poznaniu z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie w sprawie wyznaczenia terminu kolokwium, o którym mowa w art. 71 § 12 ustawy Prawo o notariacie, powołania komisji przeprowadzającej kolokwium i określenia regulaminu pracy komisji przeprowadzającej kolokwium

Deklaracja przystąpienia do kolokwium

Szanowni Państwo – Aplikanci III roku szkoleniowego organizowanego przez RIN w Poznaniu.


Stosownie do art. 71 par. 12 ustawy Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku: “Przed upływem 2 lat i 6 miesięcy aplikacji Rada Izby Notarialnej przeprowadza kolokwium dla aplikantów ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22 a par. 1, w celu sprawdzenia umiejętności wykonywania czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt. 2, 4, 7 i 8.”


W celu przystąpienia do kolokwium stosownie do par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej aplikanci III roku w terminie do 31 stycznia składają kierownikowi szkolenia pisemną deklarację przystąpienia do kolokwium.


Uwzględniając ten przepis proszę abyście do dnia 31 stycznia 2022 roku podjęli decyzję w sprawie przystąpienia do kolokwium i złożyli pisemną deklarację przystąpienia.

Opłata za aplikację notarialną w 2022 r.

Opłata roczna za aplikację w 2022 r. wynosi:

1. Na I, II i III roku aplikacji – 5 850,00 zł

2. Na IV roku aplikacji – 2.925,00 zł

Opłatę roczną należy wpłacić jednorazowo na konto Izby Notarialnej w Poznaniu nr 81 1090 1359 0000 0000 3501 8626 w terminie do 31 stycznia 2022 r.

W przypadku składania wniosków o zwolnienie w całości lub w części opłaty rocznej, a także odraczania płatności lub rozkładania jej na raty proszę o zapoznanie się z uchwałą nr V/21/2006 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów notarialnych od ponoszenia w całości lub w części opłaty rocznej, a także odraczania jej płatności lub rozkładania jej na raty.

Prosimy o składanie ewentualnych wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 7 lutego br. (poniedziałek).

Znajdź notariusza

Wpisz imię, nazwisko, miasto lub nazwę ulicy:

Notariusz najbliżej Ciebie