Komunikaty dla aplikantów

Informacja dotycząca przebiegu kolokwium w 2024 roku

  • Kolokwium rozpoczyna się 20 kwietnia 2024 roku o godzinie 10.00 i trwa 8 godzin.
  • Kolokwium odbędzie się w auli IV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu przy ul. Swojskiej 6.
  • Zadania zdający Kolokwium rozwiązuje na komputerze dostarczonym przez Radę Izby Notarialnej w Poznaniu w programie informatycznym przeznaczonym do pisania tekstów. Przed zakończeniem Kolokwium zdający swoją pracę zapisuje na dostarczonym przez Radę pendrivie i przekazuje Komisji.
  • W trakcie trwania Kolokwium zdający otrzymuje posiłek i napoje.
  • W trakcie trwania Kolokwium zdający ma zapewniony dostęp do elektronicznego systemu informacji o przepisach prawnych.
  • W trakcie kolokwium aplikant nie może posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji. Aplikant może korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa.

  Uchwała Nr 33/042/2024 Rady Izby Notarialnej w Poznaniu z dnia 21 lutego 2024 roku w sprawie wyznaczenia terminu kolokwium, o którym mowa w art. 71 § 12 ustawy Prawo o notariacie

  UCHWAŁA NR 33/042/2024 RADY IZBY NOTARIALNEJ W POZNANIU  z dnia 21 lutego 2024 roku w sprawie w sprawie wyznaczenia terminu kolokwium, o którym mowa w art. 71 § 12 ustawy Prawo o notariacie, powołania komisji przeprowadzającej kolokwium i określenia regulaminu pracy komisji przeprowadzającej kolokwium

   

  Deklaracja przystąpienia do kolokwium

  Szanowni Państwo – Aplikanci III roku szkoleniowego organizowanego przez RIN w Poznaniu.

  Stosownie do art. 71 § 12 ustawy Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku,
  przed upływem 2 lat i 6 miesięcy aplikacji rada izby notarialnej przeprowadza kolokwium dla aplikantów ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a § 1 ustawy Prawo o notariacie, w celu sprawdzenia umiejętności wykonywania czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt. 2, 4, 7 i 8 tej ustawy.

  Stosownie do § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej, w celu przystąpienia do kolokwium, aplikanci III roku składają w terminie do 31 stycznia kierownikowi szkolenia pisemną deklarację przystąpienia do kolokwium.

  Biorąc powyższe pod uwagę, proszę abyście Państwo do dnia 31 stycznia 2023 roku podjęli decyzję w sprawie przystąpienia do kolokwium i złożyli pisemną deklarację przystąpienia.

  Not. Maciej Celichowski
  Kierownik szkolenia

  Opłata za aplikację notarialną w 2024 r.

  Na podstawie art. 72a § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, a także Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną, Rada Izby Notarialne w Poznaniu informuje, że wysokość opłaty rocznej za aplikację notarialną w bieżącym roku wynosi:

  dla aplikantów I, II  i III roku – 5 850,00 zł

  dla aplikantów IV roku – 2 925,00 zł

  Opłatę roczną należy wpłacić jednorazowo na konto Izby Notarialnej w Poznaniu
  nr 81 1090 1359 0000 0000 3501 8626 w terminie do 31 stycznia 2024 r.

  W przypadku podjęcia zamiaru złożenia wniosku o zwolnienie od ponoszenia w całości lub w części opłaty rocznej, względnie o odroczenie jej płatności albo rozłożenie jej na raty, proszę o zapoznanie się z uchwałą nr V/21/2006 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów notarialnych od ponoszenia w całości lub w części opłaty rocznej, a także odraczania jej płatności lub rozkładania jej na raty.

  Uprzejmie proszę o składanie ewentualnych wniosków w ww. sprawach w terminie do dnia 31 stycznia br. (środa).

  UCHWALA_KRN_zwolnienie

  Informacje praktyczne dotyczące rozpoczęcia aplikacji od 1 stycznia 2024 roku

  I. Wpis na listę aplikantów – do dnia 7 listopada 2023 r. należy złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów Izby Notarialnej w Poznaniu

  Do wniosku należy dołączyć:

  – odpis dyplomu ukończenia studiów prawniczych (dotyczy osób które do wniosku o dopuszczanie do egzaminu wstępnego nie dołączyły odpisu dyplomu),
  – oryginał zaświadczenia o niekaralności (nie starsze niż 3 miesiące).

  Wnioski należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Izby Notarialnej w Poznaniu.

  II. Wyznaczenie patrona – do dnia 4 grudnia 2023 r. należy złożyć wniosek o wyznaczenie patrona:

  • w przypadku znalezienia chętnego notariusza – z załącznikiem wniosek notariusza,
  • w przypadku braku chętnego notariusza – bez załącznika, z zaznaczeniem „z urzędu”;

  III. Zgoda na dodatkowe zatrudnienie lub zajęcie – do dnia 4 grudnia 2023 r. należy złożyć wniosek o zgodę na podjęcie albo kontynuację dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną przekazane Państwu w późniejszym terminie.

  IV. Niezwłocznie po 1 stycznia 2024 r. należy przesłać do Izby podpisaną umowę o patronat (aplikacja pozaetatowa) lub umowę o pracę na stanowisku aplikanta (aplikacja etatowa);

  V. Niezwłocznie po 1 stycznia 2024 r. należy przesłać do Izby podpisane Oświadczenie aplikanta notarialnego I roku dotyczące zachowania wymogów wynikających z art. 19 ustawy Prawo o notariacie.

  Na stronie www Izby Notarialnej w Poznaniu podane są terminy zajęć seminaryjnych na rok 2024, natomiast szczegółowy harmonogram zostanie zamieszczony na stronie www Izby pod koniec roku, o czym poinformujemy pocztą elektroniczną.

  Informacje dotyczące wysokości wpłaty opłaty rocznej za aplikację zostaną podane po 1 stycznia 2024 r. Termin wpłaty upływa 31 stycznia 2024 r.

  Znajdź notariusza

  Wpisz imię, nazwisko, miasto lub nazwę ulicy:

  Notariusz najbliżej Ciebie