Egzamin wstępny 2024

Wzory dokumentów – egzamin wstępny na aplikację notarialną 2024 r.

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację notarialną w 2024 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości zostało zamieszczone ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację notarialną w 2024 roku.

Link do ogłoszenia: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-wstepnym-na-aplikacje-notarialna-w-2024-r

Zgodnie z ogłoszeniem na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego (wzór w zakładce egzamin wstępny 2024 r.),

2. kwestionariusz osobowy (wzór w zakładce egzamin wstępny 2024 r.),

3. życiorys (opatrzony własnoręcznym podpisem),

4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,

5.   zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (21 września 2024 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,

6.   oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,

Opłatę należy wpłacić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim numer konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000, a tytuł przelewu powinien zawierać: imię i nazwisko kandydata – opłata za egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2024 r. w …. (wskazać nazwę miasta będącego siedzibą komisji egzaminacyjnej, do której jest składane zgłoszenie).

UWAGA! Dokument przelewu powinien być dokumentem potwierdzającym DOKONANIE przelewu, a nie jego przyjęciem do realizacji,

7. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisane z tyłu zdjęcia CZYTELNIE IMIENIEM I NAZWISKIEM).

Znajdź notariusza

Wpisz imię, nazwisko, miasto lub nazwę ulicy:

Notariusz najbliżej Ciebie