Egzamin wstępny 2023

Informacje organizacyjne – egzamin wstępny 2023

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczam informacje organizacyjne dotyczące egzaminu wstępnego na aplikację notarialną zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu:

– Egzamin odbędzie się w dniu 30 września 2023 r. o godz. 11.00 na terenie STADION POZNAŃ, ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań – Sala PLATINUM I – wejście i wjazd na parking od ulicy Ptasiej.

– Komisja wyznaczyła czas rejestracji kandydatów przystępujących do egzaminu od godziny 09.45 do 10.45 w miejscu przeprowadzenia egzaminu w dniu 30 września 2023 r. Kandydat obowiązany jest okazać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

– Przypominam, że zgodnie z art. 71 i § 3 ustawy Prawo o notariacie, podczas egzaminu wstępnego zdający nie mogą korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy, orzecznictwa oraz innej pomocy, a także nie mogą posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji (np. telefonów komórkowych, laptopów, palmptopów, i-podów, smartwacht’ów). W przypadku wniesienia tego typu urządzeń, obowiązek ich zdeponowania na czas trwania egzaminu poza salą egzaminacyjną obciąża zdającego, który ponosi ryzyko ich utraty lub uszkodzenia. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wyklucza z egzaminu wstępnego kandydata, który podczas egzaminu wstępnego korzystał z pomocy innej osoby, posługiwał się niedozwolonymi materiałami lub urządzeniami, pomagał pozostałym kandydatom lub w inny sposób zakłócał przebieg egzaminu wstępnego, natomiast można posiadać zegarek pozbawiony funkcji przekazu lub odbioru informacji.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
Sędzia Tomasz Sroka

Wzory dokumentów – egzamin wstępny na aplikację notarialną 2023 r.

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację notarialną w 2023 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości zostało zamieszczone ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację notarialną w 2023 roku.

Link do ogłoszenia: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-wstepnym-na-aplikacje-notarialna-w-2023-r

Zgodnie z ogłoszeniem na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego (wzór w zakładce egzamin wstępny 2023 r.),

2. kwestionariusz osobowy (wzór w zakładce egzamin wstępny 2023 r.),

3. życiorys (opatrzony własnoręcznym podpisem),

4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,

5. zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (23 września 2023 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,

6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny – opłata za egzamin wstępny wynosi 1 125  złotych.

Opłatę należy wpłacić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim numer konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000, a tytuł przelewu powinien zawierać: imię i nazwisko kandydata – opłata za egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2023 r.

UWAGA! Dokument przelewu powinien być dokumentem potwierdzającym DOKONANIE przelewu, a nie jego przyjęciem do realizacji,

7. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisane z tyłu zdjęcia CZYTELNIE IMIENIEM I NAZWISKIEM).

Znajdź notariusza

Wpisz imię, nazwisko, miasto lub nazwę ulicy:

Notariusz najbliżej Ciebie